Polan Amand Amos z Polansdorfu

* 16. 12. 1561 Opava – + 17. 7. 1610 Basilej (S) 

Profesor a rektor Basilejské univerzity ve Švýcarsku, přední kalvínský defenzor, zakladatel kalvínské dogmatiky, spisovatel. 

Pocházel z početné rodiny vynikajícího opavského syndika a písaře Jindřicha Polana z Polansdorfu a jeho druhé manželky Marty, dcery opavského měšťana Jakuba Komína. Amand měl sice 8 sourozenců, ale do rodiny Polanů tragicky zasáhl v r. 1572 mor, takže jako jedenáctiletý stál nad rakvemi svého otce Jindřicha, bratra Valeria, sester Kateřiny a Mariany. Jeho matka se vdala podruhé za městského písaře Zachea Golče, aby zajistila rodině živitele. Amand v Opavě absolvoval evangelickou latinskou školu, vedenou skvělým rektorem Janem Küchlerem, a v r. 1577 odešel studovat do Vratislavi na městskou školu u sv. Alžběty, kde učili stoupenci reformátora Filipa Melanchtona. Pod jejich vlivem přešel ke kalvínství, švýcarskému směru reformace, tolik blízkému naší Jednotě bratrské. Potom následoval své starší bratry ve studiu na luterské univerzitě v Tubinkách, ale po jednom semestru na doporučení opavského rodáka dr. Václava Lavína, osobního lékaře a vychovatele Karla st. ze Žerotína, přestoupil ve studiu na kalvínskou univerzitu do švýcarské Basileje. Ve Švýcarsku se na studiích seznámil s předními muži reformačního světa a také s Karlem st. ze Žerotína, který mu svěřil do výchovy svého mladšího bratra Jana Diviše i Ladislava Velena ze Žerotína. Amand Polan univerzitní studia ukončil 30. 10. 1590 promocí na doktora teologie a již 13. 4. 1596 byl jmenován profesorem basilejské univerzity. Rozsáhlou jeho publikační činnost včetně studijních cest sponzoroval Karel st. ze Žerotína. Spisovatelem byl velice plodným, napsal 27 knih, zveřejnil 67 disputačních tézí, stal se předním kalvínským defenzorem. Dvakrát, a to v l. 1600 a 1609, byl zvolen rektorem basilejské univerzity.

Oblibu si získal také u předchozího rektora basilejské univerzity Jana Jakuba Grynea, s jehož dcerou Marií se 15. 10. 1596 oženil. Ve svém domě poskytoval azyl mnoha studentům z českých zemí, např. Adamu, synu známého českého politika Václava Budovce z Budova, ale také svému nejmladšímu bratru Valeriovi II., studentu medicíny. Pozorně sledoval vývoj poměrů v Opavě za tzv. kostelní války. Odboj svého rodného města podporoval a oslovil Opavany výzvou, aby v boji proti násilnému pokatoličťování stáli pevně na zásadách Bible. Zaslal jim právě vydané výtisky jeho překladu Nového zákona do němčiny. Opavanům věnoval též spis Gemmula partitionum theologicarum, který přeložil do češtiny český bratr M. Konečný a Jednota bratrská jej vytiskla v Kralicích.

PhDr. Josef Gebauer